TBD, siyasi partilerden beklentilerini açıkladı

Kamu yararına çalışan ve bilişim alanındaki en eski sivil toplum örgütü olan Türkiye Bilişim Derneği (TBD), bilişim sektörünün beklentilerini, siyasi parti temsilcileriyle paylaşmak üzere hazırladığı raporu, 17 Şubat 2015’te Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında açıkladı.

TBD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısına CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, HDP Genel Sekreteri Alp Altınörs, e-Parti Genel Başkanı Emrehan Halıcı ve DSP Siyasi Partilerden Sorumlu Başkanı Uğur Güler ve gazeteciler katıldı.

TBD, 48 başlıkta topladığı bilişim sektörünün beklentileri raporuyla, siyasi iradeyi kullanan ve tüm siyasi partiler ile bilişim sektörüyle ilgili politika belirleyen karar alıcılara destekleyici ve yol gösterici olmayı amaçlıyor.

Haziran 2015 seçimleri öncesi TBD, hazırladığı raporla bilişim sektörünün beklentilerini sıralayarak, siyasi partilerin seçim bildirgelerinde sektöre ilişkin bazı önerilerin yer almasını hedefliyor.

Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışmada, mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını önemli şekilde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin BT alanında sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik kalkınmanın değil, sosyal kalkınmanın da motoru olduğunun kabul edilmesi gerektiği TBD tarafından belirtiliyor.

TBD’nin konuyla ilgili açıklamasında şu tespitler yapıldı:

“Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, ancak ve ancak, toplumun geniş kesimlerinin BT sektöründeki ürün ve hizmetlerden eşit biçimde yararlanmasıyla mümkün. Bunun en önemli koşulu ise, devlet eliyle gerçekleştirilen işlemlerde BT araçlarının yaygın ve elverişli bir şekilde kullanılmasıdır.

“Bilişim Toplumu”na dönüşümde alacak çok yolumuzun, yapılacak çok çalışmanın olduğu görülüyor. Ülkemizin bilgisayar okur-yazarlığını artırmak için çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki okuma-yazma seferberliği gibi bir bilgisayar okur-yazarlığı seferberliği başlatılarak toplumumuzun büyük kesiminin bu teknolojileri kullanabilir hale getirilmesi “Bilişim Toplumu” yolunda atılacak en önemli adımlardan biri olacak.

Türkiye’nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak var olabilmesi, ancak ve ancak, kendi teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne sahip olmasıyla mümkün.

Bunun için devletimizin bilişim sektörünü stratejik sektör olarak tanımlaması, ölçülebilir hedefleri belirlemesi ve yerli bilişim ürünlerinin, yerli bilişim markalarının geliştirilmesine ön ayak olması gerekiyor.

Kendi pazarında söz sahibi olamayan ülkelerin başka pazarlarda söz sahibi olma şansı yok. Bu hedeflere ulaşmada tüm STK’lar, üniversiteler ve özel sektör bir bütün olarak kenetlenecek ve devletimize her türlü desteği verecektir.

Avrupa Birliği “Sayısal Gündemi”ne (Digital Agenda) uyumlu şekilde TBD, 2014 yılında Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları’nı aktif olarak yaşama geçirdi. Bazı konularda hiç muhatabın bulunmadığı ülkemizde uzmanlık gruplarıyla “Digital Agenda for Europa” oluşumuna paralel olarak uzmanlar yetiştirilecek.

Türkiye halâ, BİT sektöründe ağırlıklı olarak ithalatçı durumunda olan bir ülke. Stratejik sektör olarak duyurulan yerli yazılım sektörünün desteklenmesi ve Ar-Ge teşviklerinin artırılması gerekiyor. Rekabetçi BİT polikaları yalnız Ar-Ge teşvikleri ile değil yazılım ihracatının da desteklenmesi ile mümkün.

Siyasi sahiplenmenin de olduğu bir ortamda bilişim toplumuna dönüşüm için gerekli bütüncül politikaların uygulanması girişimci kültürünün güçlenmesini ve girişim sermayesi oluşumunu da hızlandıracak.

“Bilişim Stratejisi”nin aslında ülkemizin büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı.”

TBD yaptığı basın toplantısında Türkiye’de 2020’ye kadar bilişimde neler hedeflenmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

1. Yerli yazılım sanayi, kalkınma için kritik alanlardan biri olarak ilan edilmeli.
2. Kamu ihale mevzuatında iyileştirmeler yapılmalı.
3. Devlet eliyle oluşturulan haksız rekabete son verilmeli.
4. Yazılım ihracatçısı, desteklerden yararlandırılmalı.
5. Vergilendirme mevzuatı yerli sanayiyi koruyacak ve yabancı yatırımların önünü açar nitelikte değiştirilmeli.
6. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat, AB ülkeleri düzeyine çıkartılmalı.
7. Kişisel verilerin korunması sağlanmalı.
8. 5651 Sayılı Yasa’da yasaklayıcı değil, geliştirici yeni düzenlemeler yapılmalı.
9. “Bilişim Suçları Yasası” çıkartılmalı.
10. Siber Güvenlik Kurulu’nun hazırladığı Strateji ve Eylem Planı güncellenmeli.
11. Elektronik haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri yasaları AB’ye uyumlaştırılmalı.
12. On sekiz yaşını dolduran her vatandaşa ücretsiz, nitelikli “Elektronik İmza” verilmeli.
13. Bilişim Bakanlığı kurulmalı.
14. TBMM Bilişim Komisyonu kurulmalı.
15. Türkiye 3. Bilişim Şûrası toplanmalı.
16. Bilişim sektörü, “ulusal, stratejik sektör” ilan edilmeli.
17. TBMM’deki komisyonlarda STK’lara yer verilmeli.
18. Türkiye’nin tamamı, genel “teknoloji geliştirme bölgesi” ilan edilmeli.
19. Ulusal Genişbant Ağı Stratejisi hazırlanmalı.
20. Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve Ocak 2001’de yürürlüğe giren “Şartlı Erişime Dayalı Hizmetlerin Yasal Olarak Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi”ne taraf olmalı.
21. Fiber altyapı konusundaki mevcut problemler çözülmeli.
22. Kablo TV şebekesi yeni girişimcilere açılmalı.
23. Türkiye, 4G teknolojisine mevzuat yönünden hazırlanmalı
24. TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinde, bilişim projelerine daha çok pay ayrılmalı.
25. Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi şirketler desteklenmeli.
26. Teknoloji ve kuluçka merkezleri geliştirilmeli, yenilikçilik ve Ar–Ge çalışmaları desteklenmeli.
27. E-devlet proje ve uygulamaları, bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalı.
28. E-devlet çalışmaları kapsamında, “Tek Nokta Hizmet Durakları” oluşturulmalı.
29. Okullarda güncel teknoloji ve altyapı sağlanmalı.
30. Yazılım, programlama, veritabanı gibi dersler ilkokuldan itibaren verilmelidir. Çocuk, kadın ve yaşlılar için bilişim eğitimi verilmeli.
31. Çocuk istismarını önlemek için “Yeni Medya Okuryazarlığı” ve bilinçli internet kullanımı eğitimleri verilmeli.
32. Bilişim sektöründe kadın istihdamını artırıcı önlemler alınmalı. Bilişim teknolojilerini kullanılarak kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama katılması sağlanmalı.
33. Yaşlılar, engelliler için uzaktan sağlık hizmeti gerçekleştirilmeli.
34. Engelliler için yaşam kalitesini artırıcı bilişim uygulamaları desteklenmeli.
35. “Genişband internet” hizmetleri elektrik, doğalgaz, su gibi her haneye ulaştırılmalı.
36. Kamu verileri açık olmalı.
37. Sosyal medyanın özgürlükleri geliştirici, demokratik, sosyal ve kültürel hayatımızı zenginleştirici şekilde kullanımı sağlanmalı.
38. “Kültür Toplumu Strateji ve Eylem Planı” hazırlanmalı.
39. AB Sayısal Gündem 2020 programı daha yakından izlenmeli ve öngörülen hedefler için Türkiye de, gerekli yapılanmaları sağlamalı.
40. Bilişim çalışanlarının özlük hakları düzenlenmeli.
41. Kamudaki bilgi işlem birimlerinin organizasyondaki yerleri iyileştirilmeli.
42. Çağrı merkezlerinde mesleki “standart”a uygunluk getirilmeli.
43. “Açık Kaynak Kodlu” yazılımların kullanımını yaygınlaştırıcı mevzuat geliştirilmeli.
44. Yerel yönetimlerde “Akıllı Kent Uygulamaları”nın geliştirilmesi ve kullanılması sağlanmalı.
45. Siber güvenlikte ulusal çözümlere öncelik verilmeli ve teşvik edilmeli.
46. Türkiye’de, e-seçim yapabilecek mevzuat ve altyapı oluşturulmalı.
47. Gelecek hedefleri için Türkiye, yenilikçi bilişim alanlarına yönlendirilmeli.
48. KOBİ’lerin bilişim teknolojilerinden yararlanmaları için gerekli eğitim ve teşvikler sağlanmalı.

Yazar: TechnoLogic

TechnoLogic, Melih Bayram Dede yönetiminde yayınlanan, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir