Güvenlik kameralarına TRT bandrolü

Tübider Dış Ticaret Komisyon Başkanı Rüştü Arseven, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri kaydeden Dijital Video Kayıt Cihazı (Digital Video Recorder – DVR) ve Ağ Video Kayıt Cihazı (Network Video Recorder – NVR) için TRT bandrolü uygulaması getirilmesine itiraz etti. Konuyla ilgili Arseven, imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunun 4 üncü maddesinin (a) fıkrasına, 01.07.2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen “Bu Kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade eder.” hükmü nedeniyle, internet bağlantısı ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabileceği gerekçesiyle DVR / NVR cihazlarıda bandrol ücretine tabi tutulmak istenilmektedir.

Bahse konu ürünlerin herhangi bir vasıta ile “ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın” görsel ve/veya işitsel yayınları alamayacağı Yıldız Teknik Üniversitesinden alınan rapor ile de tevsik edilmiştir. Bahse konu raporda özetle;

1- DVR ve NVR cihazları mevcut halleri ile üzerinde TUNER barındırmadığı için radyo/TV yayını alma becerisine haiz olmadığı kanaatine varılmıştır.

2- İncelenen DVR ve NVR cihazlarının yüzey montajlı olduğu ve devre kartlarının göreve özel tasarlandığı, tasarım amacının dışında kullanılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu cihazların donanımının değiştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine ve ayrıca,
İncelenen cihazların üzerinde yazılım değiştirmeyi kolaylaştıracak ara yüzler bulunmadığı ayrıca bu tür tümleşik cihazlarda yazılım ve donanımın uyumlu olması zorunluluğu da göz önünde bulundurulduğunda cihazların yazılımının değiştirilmesinin de mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır.

3- Fiziksel olarak incelenen cihazların yanı sıra internet üzerinde yapılan araştırmaların da ışığında, DVR/NVR cihazlarının yazılım ve/veya donanım değişikliği ile radyo/TV alıcısına dönüştürülmesinin mümkün olmadığına kanaat getirilmiştir.

4- DVR/NVR cihazlarının parçalarının değiştirilerek yeni bir ürüne dönüştürülmesi durumunda yeni ürünün DVR/NVR cihazı olarak kullanılamayacağı kanaatine varılmıştır.

Yürürlükte olan Anayasamız ve Ceza Kanunlarımıza göre; “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” ve “Kanunun açıkça suç sayma¬dığı bir fiil için kimseye ceza verilemez” hükümleri amirdir.

Bahse konu ürünlerin görsel ve/veya işitsel yayınları almadığı/alamayacağı, üzerinde bir yazılım/donanım vasıtasıyla bir değişiklik yapılması durumunda ürün mümeyyiz vasfını/ asli vazifesini kaybedeceğine göre ürünün bu haliyle bandrole tabi olması keyfi bir uygulamadır. İçtihatlara ve yazılı kurallara göre bu üründen bandrol ücreti istenmemesi gerekmektedir.

İthalatçının sorumluluğu piyasaya arzdan sonra da devam ettiğinden, yapılan piyasa denetimlerinde haricen kullanımların 3093 Sayılı TRT Kanununun 6.Maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi daha adaletli olacaktır.

Olabilir, yapılabilir şeklindeki düşünceler ile kanun kıyucu hareket edemez. Kanun koyucunun görevi piyasa şartlarını oluşturmak, rekabeti sağlayacak ortamı hazırlamak ve denetlemektir. Denetleme görevinin ifasında cezayı gerektiren işlemlere de cezai müeyyideler uygulamaktır.

Keyfi uygulama sonucunda gereksiz yere hem ithalatçı hemde kullanıcı mağdur olmaktadır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan beklentimiz DVR / NVR cihazlarının anılan kanun hükümlerine haiz olmadığının ve bandrol ücretinden muaf olduğunun bildirilmesidir.”

Yazar: Haber Merkezi

TechnoLogic, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz. E-Posta: iletisim@technologic.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir