BTK 131 İSS’nin lisansını iptal etti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 01.01.2017 tarihi itibari ile 131 internet servis sağlayıcının daha lisanslarını iptal ederek kapatılmasına karar verdi. Şirketlerin kapatılmasına ilişkin karar metni şöyle:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 27.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/516

Gündem Konusu: EHSİYY Geçici 8.Maddenin üçüncü fıkrasının yürütülmesi

KARAR:

Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin (EHSİYY) 7’inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri, 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Geçici 8’inci maddesi, Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin 5’inci maddesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 31/03/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/195 sayılı Kararı ve ilgili diğer mevzuata istinaden,

1- EHSİYY’nin Geçici 8’inci maddesinde yer alan,

“(1) Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecileri haricindeki bildirim veya bildirimle birlikte sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirilmiş hâlihazırdaki tüm işletmecilerin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları sağladıklarını gösterir belgelerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde istenilen ve işletmeciye ilişkin Kurum kayıtlarında bulunmayan bilgi ve belgelerle birlikte bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde Kuruma başvurmaları gerekir.

(2) Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerinin, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 30/12/2016 tarihine kadar Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içerisinde istenilen bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmayan işletmecilerin yetkilendirmeleri kendiliğinden iptal olmuş sayılır.” hükmü uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 31/03/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/195 sayılı Kararının 8’inci maddesiyle belirlenmiş olan asgari ödenmiş sermaye tutarının ödendiğini tevsik eden bilanço veya mizan veya beyan edilen ödenmiş sermaye tutarının ödendiğine dair 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş meslek mensubu tarafından hazırlanmış raporu Kuruma göndermeyen ve Ek-1’de yer verilen işletmecilerin 11 Ekim 2016 tarihi itibarı ile EHSİYY’nin Geçici 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği tüm yetkilendirmelerinin kendiliğinden iptal olan işletmeciler olarak onaylanması,

2- İlgili mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle;

· İşbu Kurul Kararının 1’inci maddesi ve 14.12.2016 tarihli ve 2016/YK-YED/491 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde yetkilendirmeleri iptal edilen Şirketlerin abonelerinin, işbu Kurul Kararı tarihinden itibaren üç ay içerisinde;

· İşbu Kurul Kararı tarihinden sonra yetkilendirmeleri iptal edilen şirketlerin abonelerinin, iptal tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde, 2/2 numaralarını yeni bir işletmeciye taşımak istemeleri ve söz konusu işletmeciye başvurmaları halinde, talepte bulunan abonenin söz konusu numaranın tahsisli olduğu abone olduğunun tespiti yükümlülüğü alıcı işletmecide olmak ve o numaraya ilişkin aboneliği ispatlayıcı belgenin alıcı işletmeci tarafından taşıma talebine eklenmesi kaydıyla, taşıma işleminin gerçekleştirilebilmesini teminen yetkilendirmesi iptal edilen ve verici işletmeci konumunda olan şirket tarafından Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS) nezdinde yapılması gereken işlemlerin Kurumumuz denetim ve koordinasyonunda, NTS’nin işletimini yürüten yüklenici firma tarafından yürütülmesi,

3- İlgili mevzuat çerçevesinde milli güvenlik ve kamu düzeni gereklerine ilişkin hususlar saklı kalmak üzere, işbu Kurul Kararının 1’inci maddesi çerçevesinde yetkilendirmeleri iptal olan şirketlerin, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca Kurumumuzca yetkilendirilen bir işletmecinin bünyesinde birleşmek istemesi veya bu işletmeciye devrolmak istemesi halinde; söz konusu birleşme veya devir işlemine, işbu Kurul Kararı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ilgili ticaret siciline tescil edilmesi ve tescil işlemini müteakip 15 gün içerisinde Kurumumuza bilgi verilmesi kaydıyla, ayrıca bir değerlendirme yapılmaksızın iş bu Kurul Kararı tarihi itibarı ile izin verilmesi, hususlarına karar verilmiştir.

Lisansları iptal edilen servis sağlayıcı listesi için tıklayınız.

Yazar: Haber Merkezi

TechnoLogic, Melih Bayram Dede yönetiminde yayımlanan, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz. E-Posta: iletisim@technologic.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir